قرص دگازور

یکی از مهمترین عوامل در فرآیند تولید، گاززدایی و رفع ناخالصی ها از مذاب می باشد. قرص دگازور بهترین عملکرد را در تهیه ذوب آلیاژهای آلومینیوم و مس دارا می باشد.

قرص دگازور